AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Analiza infracțiunii prevăzute de art. 183 din Legea nr. 78/2000Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019, stabilind că: aceste dispoziții sunt aplicabile în absența adoptării de către puterea executivă a normelor metodologice de aplicare prevăzute de art. V din această lege, pentru perioada 16 decembrie 2019 - 23 iulie 2020 Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea art. 266 alin. (4 ind.1) și art. 281 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Obligație fiscală. Contestație formulată împotriva actelor administrativ fiscale. Motive de nelegalitate. Invocare. Debitor persoană fizică autorizată. Radierea debitorului. Preluarea obligației fiscale Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Interpretarea art. 426 lit. b) C. proc. pen.  Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Condamnarea statului român. Încălcarea dreptului la un proces echitabil. Art. 6 § 1 din ConvențieTrimitere preliminară. Protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Articolul 325 alineatul (1) TFUE. Convenția PIF. Directiva PIF. Articolul 2 alineatul (1). Obligația de a combate frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii prin măsuri disuasive și efective. Obligația de a prevedea sancțiuni penale. Taxa pe valoarea adăugată (TVA). Directiva 2006/112/CE. Fraudă gravă în domeniul TVA-ului. Termen de prescripție a răspunderii penale. Decizie a unei curți constituționale prin care este invalidată o dispoziție națională care reglementează cauzele de întrerupere a acestui termen. Risc sistemic de impunitate. Protecția drepturilor fundamentale. Articolul 49 alineatul (1) din CDFUE. Principiul legalității infracțiunilor și pedepselor. Cerințele privind previzibilitatea și precizia legii penale. Principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile (lex mitior). Principiul securității juridice. Principiul supremației dreptului UEAcțiune în răspundere civilă delictuală. Condiții de admisibilitateAcțiune în rezoluțiunea promisiunii bilaterale de vânzare. Arvuna confirmatorie. Condiții și efecte în raport cu prevederile art. 1544 Cod civilCauză suspendată în temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de procedură civilă. Decesul uneia dintre părți. Suspendarea cauzei în temeiul art. 412 alin. (1) pct. 1 din același cod. Efecte Cererea de validare poprire. Excepție de necompetență invocată din oficiuA. Acțiune în constatarea nulității absolute a contractului de asociere în participațiune încheiat de titularul licenței de exploatare a unei resurse minerale cu un terț. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 38 lit. e) din Legea nr. 85/2003; B. Concurs între regimul nulității absolute și efectul autorității de lucru judecat. EfecteUzucapiunea de lungă durată (30 de ani). Calitate procesuală a primăriei. Modificarea cererii de chemare în judecată. Admitere recursÎncuviințare executare silită a mai multor facturi fiscale. Cerere de anulare factură fiscală. Competența de soluționare a contestației la executareA) Procedura de citare. Alegerea domiciliului procesual dar nu și a persoanei desemnate cu primirea corespondenței. B) Excepția inadmisibilității acțiunii. Admitere recursExcepția de netimbrare. Invocare din oficiu. Instituție publică centrală

Pandectele Săptămânale, nr. 7/2023 [41 articole]

Pagina 2 din 3 «123»
Pagina 2 din 3 «123»