AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Protecția dreptului la rambursarea acțiunilor societății bancare reorganizate prin fuziune - norme interne și jurisprudență europeană” // “Protection of the right to reimbursement of shares of the reorganized banking company by merger - internal provisions and European case law”Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. Conflict de interese. Prescripția răspunderii administrative. Aplicarea și interpretarea art. 26 alin. (3) teza I din Legea nr. 176/2010, art. 2.517 din Codul civilApel declarat de expert pentru majorarea și achitarea onorariului din fondul special alocat pentru cheltuieli judiciare de către organul care a dispus chemarea și în fața căruia s-a prezentat expertulExcepție de necompetență. Invocare. Completuri specializate. Litigiu având ca obiect prestare servicii de salubritateMotivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ. Admitere recursAdmitere contestație în anulare. Cerere de recuzare respinsă. Nelegala compunere a completului de judecată invocată, ulterior, în cadrul recursului formulat împotriva încheierii de respingere a cererii de sesizare a Curții ConstituționaleMotivării actului adminsitrativ. Fonduri europene. Obligația de transparență. Corecții financiare pentru recuperarea fondurilor europene. Condiția existenței prejudiciuluiFonduri europene. Evaluarea greșită a proiectului de către autoritatea de finanțare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depășirea plafoanelor maximale stabilite în Ghidul solicitantului. Efecte asupra legalității constatării neregulii constând în depășirea de către beneficiar a procentului aferent cheltuielilor de implementare a proiectuluiRăspundere civilă delictuală pentru autorizarea în mod nelegal a măsurilor de supraveghere tehnică. Prejudiciu neacoperit integral prin constatarea caracterului nelegal al măsurii și distrugerea probelor. Art. 1349 C.civ., art. 8 din CEDO. Admitere apelContract de asistență juridică. Lipsa capacității de folosință. Nulitate - Legea 51/1995, Decretul-Lege nr. 31/1954, art. 33Contestație act administrativ și fiscal. Stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate. Prescripția dreptului de a stabili creanța fiscalăContestație act administrativ fiscal. Inexistența unor elemente de natură a justifica instituirea măsurilor asigurătorii Neîndeplinirea condiției privind descrierea și, implicit, existența pericolului ca debitoarea să se sustragă, să își ascundă ori să își risipească patrimoniulRăspunderea pentru fapta proprie. Culpă medicală. Existența faptei ilicite delictuale ce decurge din norma specială si din natura obligațiilor profesionale care incumbă mediculuiInexistența unei obligații de plată a cheltuielilor de spitalizare generate de internarea unei victime a unei agresiuniPlângerea prealabilă ca modalitate specială de sesizare a organelor de urmărire penală. Termenul de introducere a plângerii prealabile în cazul infracțiunii de abandon de familie. Modalitatea de calcul a termenului prevăzut de art. 296 alin. (1) Cod procedură penală, în raport de soluția oferită prin Decizia nr. 2/2020 pronunțată în rezolvarea unor chestiuni de drept în materie penală a Înaltei Curți de Casație si Justiție

Pandectele Săptămânale, nr. 3/2021 [30 articole]

Pagina 1 din 2 12»
Pagina 1 din 2 12»